رفع ابهام از نحوه محاسبه جرایم موضوع مواد ٣۵ و ٣۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرایم موضوع مواد ٣۵ و ٣۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است