رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

اظهارنظر دفتر تحلیل و فرایند های مالیاتی موضوع رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان مشمول  ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است