روزشمار مهلت اعتراض به برگ های مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص عملکرد و یا برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از نظر سررسید دقیق و بدون تاخیر بدین شرح می باشد.

روزشمار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است