روش های تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

روش های تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل براساس فرم تبصره ۱۰۰ ، تولید اظهارنامه پیش فرض و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اتشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است