زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری جز هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی می باشد!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه جز هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی می باشد.ضمنا بخشنامه های قبلی به شماره های ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷ و ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۰ نیز منسوخ شدند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است