ساز و کار افزایش حد مجاز فروش مودیان چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

حد مجاز فروش مودیان مالیاتی (به غیر از واحدهای جدیدالتاسیس یا فاقد پرونده مالیاتی) براساس فروش ابرازی دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، محاسبه و در کارپوشه مودی نمایش داده خواهد شد.
غیرفعال شدن کارپوشه به واسطه عبور از حد مجاز ماده (۶) قانون با عنایت به آیین‌نامه مربوطه تاثیری در دریافت صورتحساب‌های ارسالی ندارد ولی از این بابت اعتباری برای خریدار لحاظ نمی‌گردد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است