ساعت کار قانونی  در سال ۱۴۰۲ کارگران

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

ساعت کار قانونی  در سال ۱۴۰۲ کارگران به شرح زیر است:

 

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ کارگران

ماه روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه تعداد روز کاری ساعت کاری موظف
فروردین 31 4 6 21 154
اردیبهشت 31 5 3 23 169
خرداد 31 4 2 25 183
تیر 31 5 1 25 183
مرداد 31 4 1 26 191
شهریور 31 5 3 23 169
مهر 30 4 2 24 176
آبان 30 4 0 26 191
آذر 30 4 1 25 183
دی 30 5 0 25 183
بهمن 30 4 3 23 169
اسفند 29 4 2 23 169
جمع 365 52 24 289 2120
ساعت کار هفتگی تعداد روزهای کاری طول هفته * ۷.۳۳
ساعت کار موظفی روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (برای محاسبه جبری از عدد ۷.۳۳ استفاده می‌شود)

 

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ کارگران مشاغل سخت و زیان آور

ماه روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه تعداد روز کاری ساعت کاری موظف
فروردین 31 4 6 21 126
اردیبهشت 31 5 3 23 132
خرداد 31 4 2 25 150
تیر 31 5 1 25 150
مرداد 31 4 1 26 156
شهریور 31 5 3 23 138
مهر 30 4 2 24 144
آبان 30 4 0 26 156
آذر 30 4 1 25 150
دی 30 5 0 25 150
بهمن 30 4 3 23 138
اسفند 29 4 2 23 138
جمع 365 52 24 289 1728
ساعت کار هفتگی تعداد روزهای کاری طول هفته * ۷.۳۳
ساعت کار موظفی روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (برای محاسبه جبری از عدد ۷.۳۳ استفاده می‌شود)
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است