سامانه ثبت شناسه اشتراک قبوض در کارپوشه سامانه مودیان فعال شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

با توجه به فعال شدن ثبت شناسه اشتراک قبوض ،کاربران از قسمت مدیریت پرونده مالیاتی و در ادامه  قبوض میتوانند شناسه اشتراک قبض را ثبت نموده تا قبوض صادره آب،برق،گاز و تلفن پس از صدور توسط مرجع مربوطه از این قسمت در کارپوشه قرارگیرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است