شرایط برخورداری از جایزه خوش حسابی قانون مالیات های مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

شرایط برخورداری از جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد:

۱. شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور ارائه دفاتر ترازنامه حساب سود و زبان و مدارک طی سه سال متوالی توسط مؤدیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر ترازنامه و حساب سود و زبان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۵۱ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۸ اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند (الف) ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ می نمایند.

۲. عدم پذیرش برخی از هزینه ها و یا رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مانع برخورداری از مزایای ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

۳. منظور از مالیات در ماده ۱۸۹ قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بنابراین محروم نمودن مؤدی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به دلیل عدم پرداخت جرایم مالیاتی مالیات سایر پرونده های مالیاتی مؤدی مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد.

۴. کتمان درآمد در هر یک از سالهای مذکور در ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد.

۵. در مواردی که پس از اعطای جایزه خوش حسابی کتمان درآمد مؤدی مشخص شود علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده جایزه اعطا شده نیز به موجب برگ تشخیص متمم با برگ قطعی اصلاحی حسب مورد مطالبه خواهد شد.

۶. در خصوص مؤدیانی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهار نامه پرداخت شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است