شرایط معاملاتی که ثمن آنها ارز خارجی باشد چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه درباره وضعیت معاملاتی که ثمن یا عوض آنها ارز خارجی باشد،منتشرشد.

۱ با در نظر داشتن بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آیا میتوان معامله ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر نیست؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ – چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد آیا در فرض احراز میتوان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمده است؟ – چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد در صورت انعقاد عقد بیع وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

۱، ۲ و ۳ در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است؛ اولاً چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود با توجه به بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰٫۳٫۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷٫۸٫۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یاد شده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار مؤید این برداشت است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است