شرط مطالبه وجه چک مفقودی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.

مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد؛ بنابراین مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.

رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان الف. م. به طرفیت خوانده بانک مهراقتصاد شعبه الغدیر بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۷ ریال وجه یک طغری چک مفقودی شماره ۰۰۳۱۲۱ / ۹۳۶۶ نزد بانک خوانده که خواهان گواهی مفقودی را نیز ضمیمه دادخواست نموده دادگاه برفرض صحت ادعای خواهان نظرباینکه مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد و بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با وصف مذکور دعوی بنحو صحیح اقامه نشده دارای وجاهت قانونی نیست باستنادماده ۲ ق. آ. د. م قرار رد آنرا صادر و اعلام مینماید. رای در فرجه بیست روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظراست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. به طرفیت بانک مهر اقتصاد الغدیر نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳/۹۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۹۳۶۶/۰۰۰۳۱۲۱ قرار رد دعوا صادر شده است نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمیباشد. لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است