شکایت از کارفرما در صورت دریافت برگه سفید امضاء

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

اگر به کارفرما رسید برگه سفید امضاء داده باشم، باز هم می توانم برای مطالبه حقوق و مزایای قانونی خود شکایت کنم؟ مراحل شکایت اداره کار چیست؟

توضیحات آرمین خوشوقتی کارشناس روابط کار را ببینید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است