صدور مرحله ای برگ مالیات قطعی برای صاحبان مشاغل در قالب اظهارنامه برآوردی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

صدور مرحله ای برگ مالیات قطعی ( اظهارنامه برآوردی ) برای  صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تکمیل و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام ننموده انددربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است