صورت های مالی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مجموعه کامل صورت های مالی که توسط حسابداری مالی تهیه می شود عبارتند از :

1- صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) : گزارشی که اطلاعات درباره منابع اقتصادی ( دارایی)، تعهدات اقتصادی ( بدهی ها) واحد تجاری و تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها که بیانگر حقوق مالکین است در یک مقطع زمانی معین ارائه می دهد، ترازنامه یا صورت وضعیت مالی نامیده می شود

2- صورت سود وزیان : گزارشی است که نتایج عملکرد یک واحد تجاری طی یک دوره زمانی زمانی را ارائه می کند.

3- صورت سود و زیان جامع : گزارشی است که افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت کلیه درآمدها و هزینه های مختلف شناسایی شده طی یک دوره اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته را نشان می دهد.

4- صورت تغییرات حقوق مالکانه : گزارشی است که تغییرات (افزایش یا کاهش ) در حقوق مالکانه واحد تجاری ( خالص دارایی ها ) از ابتدا تا پایان دوره گزارشگری را نشان می دهد.

5- صورت جریان وجوه نقد : گزارشی است که تصویری از میزان وجوه نقد دریافتنی و پرداختنی حاصل از کلیه عملیات واحد تجاری طی یک دوره مالی افشاء می کند

6- یادداشت های توضیحی : اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی اساسی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورت ها در یادداشت های توضیحی که جزء لاینفک صورت های مالی است ارائه می شود.

هدف صورت های مالی :

1- وضعیت مالی : وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن ، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با محیط عملیاتی است.اطلاعات درباره وضعیت مالی واحد تجاری در صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) ارائه می شود.

2- عملکرد مالی: عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است، اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه می شود.

3 – انعطاف پذیری مالی : انعطاف پذیری مالی عبارت است از ، توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن ، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. محموعه صورت های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می کند.