صورت های مالی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مجموعه کامل صورت های مالی که توسط حسابداری مالی تهیه می شود عبارتند از :

1- صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) : گزارشی که اطلاعات درباره منابع اقتصادی ( دارایی)، تعهدات اقتصادی ( بدهی ها) واحد تجاری و تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها که بیانگر حقوق مالکین است در یک مقطع زمانی معین ارائه می دهد، ترازنامه یا صورت وضعیت مالی نامیده می شود

2- صورت سود وزیان : گزارشی است که نتایج عملکرد یک واحد تجاری طی یک دوره زمانی زمانی را ارائه می کند.

3- صورت سود و زیان جامع : گزارشی است که افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت کلیه درآمدها و هزینه های مختلف شناسایی شده طی یک دوره اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته را نشان می دهد.

4- صورت تغییرات حقوق مالکانه : گزارشی است که تغییرات (افزایش یا کاهش ) در حقوق مالکانه واحد تجاری ( خالص دارایی ها ) از ابتدا تا پایان دوره گزارشگری را نشان می دهد.

5- صورت جریان وجوه نقد : گزارشی است که تصویری از میزان وجوه نقد دریافتنی و پرداختنی حاصل از کلیه عملیات واحد تجاری طی یک دوره مالی افشاء می کند

6- یادداشت های توضیحی : اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی اساسی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورت ها در یادداشت های توضیحی که جزء لاینفک صورت های مالی است ارائه می شود.

هدف صورت های مالی :

1- وضعیت مالی : وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن ، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با محیط عملیاتی است.اطلاعات درباره وضعیت مالی واحد تجاری در صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) ارائه می شود.

2- عملکرد مالی: عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است، اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه می شود.

3 – انعطاف پذیری مالی : انعطاف پذیری مالی عبارت است از ، توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن ، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. محموعه صورت های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می کند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است