عدم ارزش افزوده به فعالیت های ساندویچی ، فست فودی و…

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

عدم شمول فراخوان مرحله نهم ارزش افزوده به فعالیت های ساندویچی ، فست فودی ، جگرکی ، پیتزا فروشی و …..