علت نمایش مابه تفاوت در لیست حقوق مودیان در سامانه حقوق

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

نامه معاون حسابرسی مالیاتی استان اصفهان بررسی علت نمایش مابه تفاوت در لیست حقوق مودیان در سامانه حقوق