عیدی پرداخت نشده در سال های گذشته چگونه محاسبه می شود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
کارشناس روابط کار گفت: اگر عیدی کارگری چندین سال پرداخت نشده و به اداره کار مراجعه می کند، در صورت احراز عدم پرداخت، عیدی هر سال به مبلغ همان سال محاسبه و پرداخت می شود.

کارگری سوال کرد: عیدی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ پرداخت نشده، نحوه محاسبه چگونه است؟ 

به گزارش کارگر ۲۴؛ محسن کی منش کارشناس روابط کار در این خصوص گفت: اگر عیدی کارگری چندین سال پرداخت نشده و به اداره کار مراجعه می کند، در صورت احراز عدم پرداخت، عیدی هر سال به مبلغ همان سال محاسبه و پرداخت می شود.

منبع : کارگر 24

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است