فرآیند ثبت اعتراض الکترونیکی به برگه های مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱

فرآیند ثبت اعتراض الکترونیکی به برگه های مالیاتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است