فروش دارایی ثابت مشهود

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

 

 

فروش دارایی ثابت مشهود

طبق بند 71 استاندارد 11 حسابداری با عنوان دارایی های ثابت مشهود:

سود یا زیان ناشی از برکناری یا وگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان دوره منظور گردد.

سود یا زیان ناشی از حذف یک دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت عایدی ناشی از واگذاری دارایی و مبلغ دفتری آن تعیین گردد.

 

نکته:

 1. به منظور تعیین ارزش دفتری در زمان واگذاری یا کنار گذاری، مانده استهلاک انباشته تا تاریخ واگذاری یا کناره گذاری باید محاسبه گردد.
 2. در صورتی که دارایی کنار گذاری گردد کل ارزش دفتری به عنوان زیان ، به سود و زیان دوره منظور می گردد
 3. در صورت واگذاری ، بسته به مبلغ عواید حاصل از واگذاری و تفاوت آن با ارزش دفتری ( منظور بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش زیان)، ممکن است سود یا زیان محاسبه گردد.

 

مثال:

شرکت آلفا در پایان سال مالی 1399 ماشین آلاتی به بهای تمام شده 10.000.000 ریال و عمر مفید 10 سال ( بدون ارزش باقی مانده و روش استهلاک خط مستقیم) تحصیل نمود.اطلاعات دارایی در پایان سال 1400 و 1401 به شرح زیر است.تحت هر یک از مفروضات ذیل مطلوبست ثبت شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی :

فرض الف ) مبلغ بازیافتنی در پایان سال 1400 و 1401 به ترتیب 8.000.000 و 11.000.000 ریال باشد.

ثبت در پایان سال 1400
شرح حساب بدهکار بستانکار
زیان کاهش ارزش دارایی 1.000.000
ذخیره کاهش ارزش انباشته دارایی 1.000.000
 
ثبت در پایان سال 1401
شرح حساب بدهکار بستانکار
ذخیره کاهش ازش انباشته دارایی 1.000.000
درآمد افزایش ارزش دارایی 1.000.000

ب) فرض کنید این شرکت دارایی های خود را اول مهر سال 1401 به به مبلغ 9.500.000 به صورت نقد واگذار کرده باشد.مطلوبست ثبت زمان فروش

ثبت استهلاک در اول مهر 1401
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک 500.000
استهلاک انباشته 500.000
  500.000=(12/6)/(10.000.000/10)  استهلاک 6 ماهه سال 1401
  1.000.000=(10.000.000/10)  استهلاک سال 1400
ثبت واگذاری  در اول مهر 1401
شرح حساب بدهکار بستانکار
وجوه نقد 9.500.000  
استهلاک انباشته 1.500.000  
ذخیره کاهش ارزش انباشته 1.000.000  
ماشین آلات 10.000.000
سود فروش ماشین آلات 2.000.000

 

مثال :

شرکت نیاوران در ابتدای سال 1391 یک دستگاه ساختمان به بهای تمام شده 20.000.000 ریال و عمر مفید 10 سال (بدون ارزش باقیمانده و روش خط مستقیم) تحصیل نمود. شرکت برای تجدید ارزیابی با تناوب سه ساله استفاده می نماید. در صورتی که ارزش منصفانه این دارایی در پایان سال های 93 و 96 به ترتیب 18.000.000 ریال و 6.000.000 ریال باشد.مطلوبست ثبت های مربوط به سنوات 1391 الی 1397 :

ثبت در پایان سنوات 1391  بابت شناسایی استهلاک
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک ساختمان 2.000.000
استهلاک انباشته ساختمان 2.000.000
20.000.000/10=2.000.000
 
ثبت در پایان سنوات 1392  بابت شناسایی استهلاک
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک ساختمان 2.000.000
استهلاک انباشته ساختمان 2.000.000
ثبت در پایان سال 1393 از بابت استهلاک
ثبت در پایان سنوات 1393  بابت شناسایی استهلاک
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک ساختمان 2.000.000
استهلاک انباشته ساختمان 2.000.000
ثبت در پایان سال 1393 از بابت استهلاک
ثبت در پایان سنوات 1393  بابت تجدید ارزیابی
شرح حساب بدهکار بستانکار
استهلاک انباشته ساختمان 6.000.000
مازاد تجدید ارزیابی 4.000.000
ساختمان 2.000.000
ثبت در پایان سنوات 1394 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک 2.571.428
استهلاک انباشته ساختمان 2.571.428
مازاد تجدید ارزیابی 571.428
سود انباشته 571.428
18.000.000/7=2.571.428
4.000.000/7=571.428
ثبت در پایان سنوات 1395 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک 2.571.428
استهلاک انباشته ساختمان 2.571.428
مازاد تجدید ارزیابی 571.428
سود انباشته 571.428
18.000.000/7=2.571.428
4.000.000/7=571.428
ثبت در پایان سنوات 1396 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک 2.571.428
استهلاک انباشته ساختمان 2.571.428
مازاد تجدید ارزیابی 571.428
سود انباشته 571.428
18.000.000/7=2.571.428
4.000.000/7=571.428  یا معادل اختلاف هزینه استهلاک قبل و بعد از تجدید ارزیابی
( اختلاف 2.571.428 و مبلغ 2.000.00 ریال)
 
ثبت در پایان سنوات 1396 بابت تجدید ارزیابی
شرح حساب بدهکار بستانکار
مازاد تجدید ارزیابی 2.285.716
استهلاک انباشته ساختمان 7.714.284
زیان کاهش ارزش دارایی 2.000.000
ساختمان 12.000.000
2.285.716=(5.571.428*3) – 4.000.000
7.714.284=3*4.571.428
2.000.000=2.285.716 (6.000.000-(7.714.284-18.000.000))

12.000.000=6.000.000-18.000.000
ثبت در پایان سنوات 1397 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی
شرح حساب بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک 1.500.000
استهلاک انباشته 1.500.000
6.000.000/4=1.5000.000
مازاد تجدید ارزیابی فاقد مانده بوده و استهلاک آن صفر است

 

ب) در صورتی در تاریخ 1 مهرماه 1394 به مبلغ 15.500.000 ریال ساختمان به صورت نقد واگذار کرده باشد.مطلوبست ثبت زمان فروش

ثبت استهلاک در اول مهر سال 1394
شرح بدهکار بستانکار
هزینه استهلاک 1.285.714
استهلاک انباشته ساختمان 1.285.714
(12/6)/(18.000.000/7)=1.285.714 
ثبت واگذاری دارایی در تاریخ 1 مهرماه 1394
شرح بدهکار بستانکار
وجوه نقد 15.500.000
استهلاک انباشته ساختمان 1.285.714
زیان فروش ساختمان 1.214.286
ساختمان 18.000.000
منظور نمودن مازاد تجدید ارزیابی به سود انباشته در تاریخ اول مهر 1394
شرح بدهکار بستانکار
مازاد تجدید ارزیابی ساختمان 4.000.000
سود انباشته 4.000.000

 

احکام مالیاتی مرتبط با فروش یا کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود

الف) مالیات بر ارزش افزوده

 1. در خصوص فروش اموال غیرمنقول ( مانند زمین و ساختمان)، معاف از ارزش افزوده بوده و ضمناً باید صوورتحساب صادر گردد.
 2. در ارتباط با فروش اموال منقول ( از قبیل ماشین آلات و تجهیزات) مشمول ازش افزوده بوده و باید مطالبه گردد.
 3. کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود، در حکم معامله نبوده و مشمول ارزش افزوده نمی باشد

ب) جریمه ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

 1. فروش دارایی، معامله تلقی شده و مشمول ارائه در سامانه 169 می باشد.
 2. کنار گذاری دارایی، در حکم معامله نبوده، فلذا مشمول ارائه در سامانه 169 نمی باشد.

ج) مالیات بر درآمد)

* دارایی های موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم ( املاک)

 1. زیان حاصل از فروش قابل قبول نبوده و سود نیز معاف می باشد.
 2. مالیات حاصل از فرشو باید در عایت الزامات ماده 59 ق.م.م مورد مطالبه قرار گیرد

* غیر از دارایی موضوع بند ماده 59 ق.م.م ( ماشین آلات و تجهیزات)

زیان حاصل از فروش قابل قبول بوده و سود فروش نیز به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.

نکته:

به اسثناد ماده 14 مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس موضوع ماده 149 ق.م.م در صورتی بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات ، زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای منافع حاصل از فروش، یکجا قابل احتساب در سود و زیان همان سال است.لذا این زیان از نظر مالیاتی که ناشی از کناره گذاری دارایی است قابل قبول است.

یک دیدگاه برای “فروش دارایی ثابت مشهود”

 1. محمدعلی میرزاقاسم خانی گفت:

  استباهات محاسباتی زیاده ممنون میشم رفع کنید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است