قواعد مربوط به صدور صورتحساب ابطالی چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

قواعد مربوط به صدور صورتحساب ابطالی چیست؟

چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب (اصلی/اصلاحی، برگشت از فروش) شرط/شروط زیر برقرار باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی باید صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مودیان ثبت نماید؛
تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار
بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع
احراز عدم تحقق معامله براساس اسناد و مدارک مثبته

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است