كسر هزينه ها و انواع بيمه هاي عمر و زندگي و درماني از درآمد مشمول ماليات

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

كسر هزينه ها و انواع بيمه هاي عمر و زندگي و درماني از درآمد مشمول ماليات

نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون ماليات هاي مستقيم به موجب اصلاحيه مورخ ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ كه بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا مي باشد و جايگزين شدن عبارت «انواع بيمه هاي عمر و زندگي» به جاي عبارت «بيمه عمر» در ماده مذكور، بدينوسيله ضمن ارسال آيين نامه شماره ۶۸ مصوب شوراي عالي بيمه در خصوص بيمه هاي زندگي و اصلاحات بعدي آن مقرر مي دارد:

۱– كسر حق بيمه هاي پرداختي درماني حقوق بگير و افراد تحت تكفل و حق بيمه پرداختي بابت انواع بيمه هاي عمر و زندگي شخص حقوق بگير از درآمد مشمول ماليات حقوق بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و ساير موسسات بيمه گر كه پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهيانه صورت مي پذيرد، توسط كارفرمايان ذيربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشكال قانوني است.
كارفرمايان بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مي توانند صرفاً با كسر سهم حق بيمه درمان پرداختي حقوق بگيران بيمه شده از حق بيمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تامين اجتماعي و كارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير موسسات بيمه گر ايراني نيز مي توانند با كسر كل سهم حق بيمه پرداختي درماني حقوق بگيران بيمه شده خود از درآمد مشمول ماليات حقوق آنان و قيد ميزان آن در فهرست هاي حقوق تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط، ماليات متعلق را محاسبه نمايند.
چنانچه پرداخت كنندگان حقوق براي حقوق بگيران خود با موسسات بيمه ايراني اقدام به انعقاد قرارداد انواع بيمه هاي عمر و زندگي و بيمه هاي درماني تكميلي نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير را از حقوق وي كسر و به موسسات بيه پرداخت نمايند، در اين صورت نيز مجاز هستند ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرست هاي حقوق و ارائه گواهي موسسه بيمه به اداره امور مالياتي مربوط، نسبت به كسر حق بيمه پرداختي از درآمد مشمول ماليات حقوق آنان اقدام نمايند.

2– مرجع اقدام در خصوص احتساب و كسر هزينه هاي مذكور در ماده ياد شده، همچنين حق بيمه انواع بيمه هاي عمر و زندگي و بيمه درماني تكميلي كه حقوق بگير شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه اقدام مي نمايد از درآمد مشمول ماليات حقوق بگيران، اداره امور مالياتي دريافت كننده ماليات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگيران مي توانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه گواهي و اسناد و مدارك تاييد شده مربوط به هزينه هاي مذكور در يك سال مالياتي از اداره امور مالياتي دريافت كننده ماليات حقوق، استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمايند.

۳– كسر هزينه ها، حق بيمه انواع بيمه هاي عمر و زندگي و بيمه هاي درماني مذكور در ماده ياد شده از موديان فصل ماليات بر درآمد مشاغل و ساير منابع مالياتي كه ماليات آنان به صورت سالانه محاسبه مي شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه منبع مالياتي مربوط خواهد بود،كه در اين صورت متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك مربوط به موارد مزبور را پس از پايان سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي موصوف نمايند.

۱: حق بيمه انواع بيمه ها عمر و زندگي بابت افراد تحت تكفل مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود و صرفاً حق بيمه پرداختي بابت پوشش خطر اصلي انواع بيمه هاي عمر و زندگي موضوع بندهاي (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آيين نامه پيوست قابل كسر از درآمد مشمول ماليات است و حق بيمه هاي پرداختي مازاد جهت پوشش تكميلي خطرات اضافي يا پوشش تكميلي بيمه هاي مزبور موضوع تبصره هاي اصلاحي موضوع آيين نامه شماره ۳/۶۸ پيوست قابل كسر نمي باشد.

2: لازم به ذكر است در صورتي كه ضمن رسيدگي به درخواست استفاده از تسهيلات اين ماده از طرف حقوق بگيران در اجراي بند 2 فوق، همچنين رعايت مفاد بخشنامه شماره 19494 /200 مورخ 21 /08 /1390 در خصوص ساير اشخاص حقيقي، مالياتي قابل استرداد باشد، اضافه پرداختي ماليات در اجراي مواد 242 و 243 قانون ماليات هاي مستقيم حسب مورد مسترد خواهد شد.

بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸ /۴۳۸۵ /۲۱۱ مورخ ۰۷ /۱۱ /۱۳۸۳ لغو مي گردد.

اميد علي پارسا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است