لزوم تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

در تمام قراردادهای کار از جمله قرارداد کار ساعتی لازم است مزد و مزایای رفاهی به تفکیک در قرارداد آورده شود.

 ادعای کارفرما مبنی براین که مزد و مزایای تعطیلات رسمی و تعطیل هفتگی ، مرخصی و عیدی و پاداش و سنوات خدمت و … در درون مزد ثابت دیده شده است با مقررات قانون کار درانطباق نمی باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است