لزوم درج میزان صحیح مالیات مقطوع در صدور برگ قطعی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

لزوم اصلاح و درج میزان مالیات صحیح و مقطوع در راستای صدور برگ قطعی سیستمی صادره موردتاکیدقرارگرفت.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است