مالکیت موجودی کالا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

مالکیت موجودی کالا ( استاندارد حسابداری شماره 8 ) :

الف -1) کالای در راه: واحد هایی در زمره موجودی کالا قرار می گیرند که واحد تجاری دارای مالکیت قانونی آنها باشد (انتقال مزایا و مخاطرات از فروشنده به خریدار). بدین منظور قراردادهای حمل کالا باید مورد بررسی قرار گیرند.زیرا بیانگر نقطه انتقال مالکیت می باشند:

1- فوب مبدا (FOB مبداء) : انتقال مالکیت و مزایا و مخاطرات آن در کشتی یا بندر مبداء

2- فوب مقصد ( FOB مقصد): انتقال مالکیت و مزایا و مخاطرات آن در کشتی یا بندر مقصد

3- C.I.F: قیمت فروش کالا شامل قیمت کالا،بیمه و مخارج حمل به مقصد تعیین شده است. فروشنده کالا را به موسسه حمل و نقل تحویل داده و بیمه را به نام خریدار، خریداری می کنند.  مالکیت و مزایا و مخاطرات دارایی پس از تحویل کالا در بندر به مقصد خریدار منتقل می گردد.

4- C & F : قیمت فروش کالا شامل قیمت کالا و مخارج حمل به مقصد تعیین می شود. به محض تحویل کالا به موسسه حمل و نقل، انتقال مالکیت و مزایا و مخاطرات صورت می پذیرد.

5- Ex-Work (تحویل در محل کارخانه) : انتقال مالکیت و مزایا و مخاطرات کالا به محض تحویل در درب کارخانه یا محل کار فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

الف- 2 ) کالای امانی: در فعالیت های حق العمل کاری، کالای امانی متعلق به آمر هست و نه حق العملکار. (زیرا مالکیت منتقل نشده است؛ مانند قرارداد های امانی شرکت های تولیدی دارو با شرکت های پخش دارو)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است