مالیات جمع آوری و جداسازی پسماند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

شرایط مالیاتی اشخاصی که مبادرت به جمع آوری، جداسازی پسماند می نمایند در نامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است