مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم تهیه اظهارنامه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ اعلام شد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است