محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود؟