محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است