مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

کدام گزینه در رابطه با مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی صحیح است؟

 

کدام گزینه در رابطه با مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی صحیح است؟

  • این مخارج در زمان وقوع به حساب دارایی منظور و تا زمان برآوردی تعمیر بعدی مستهلک می‌شود.
  • این مخارج در زمان وقوع به حساب دارایی منظور و طی عمر مفید دارایی مستهلک می‌شود.
  • در فاصله بین دو تعمیر اساسی، هر سال ذخیره‌ای بابت این مخارج شناسایی می‌شود.
  • این مخارج در زمان وقوع به هزینه دوره منظور می‌شود.

 

طبق بند 14 استاندارد حسابداری 11، در پاره‌ای موارد، ادامه کارکرد یک قلم دارایی ثابت مشهود (مانند هواپیما) ممکن است مستلزم انجام بازرسی‌های عمده به منظور رفع نواقص باشد اعم از اینکه نیاز به جایگزینی قطعات باشد یا نباشد به شرط احراز معیارهای شناخت، مخارج هر بازرسی عمده در زمان انجام آن به مبلغ دفتری دارایی منظور می‌شود. هرگونه مبلغ دفتری باقیمانده از بابت مخارج بازرسی قبلی (جدای از قطعات) از حساب‌ها حذف می‌شود.

بنابراین گزینه 1 صحیح است.

منبع : وب سایت انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است