مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

طبق  مقررات قانون مالیات های مستقیم ،مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی محترم می باشد. لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت،کافی نت ها و سایر مراجع،انجام می گیرد،ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،مودیان محترم از صحت اطلاعات وارده، اطمینان کامل کسب نمایند.

بدیهی است در این صورت،ادعای خطا با اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،درمراجع مالیاتی ،مسموع نخواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است