معادله حسابداری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

 

 

معادله حسابداری :

سرمایه + بدهی = دارایی

معادله پیشرفته حسابداری :

(هزینه – درآمد) + سرمایه + بدهی = دارایی

 

1- دارایی ها : حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن که در نتیجه معاملات یا رویداد های گذشته به  کنترل واحد تجاری درآمده است

2- بدهی ها: تعهد انتقال منافع اقتصادی  توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا رویداد های گذشته است

3- حقوق صاحبان سهام : عبارت از باقیمانده که از کسر جمع بدهی های واحد تجاری از جمع دارایی های آن حاصل می گردد

4- درآمد : افزایش در حقوق صاحبان سهام بجز مواردی که به  آورده صاحبان سهام مربوط می شود ( افزایش در دارایی ها یا کاهش در بدهی ها بجز آورده صاحبان سهام)

5- هزینه : کاهش در حقوق صاحبان سهام بجز مواردی که ستانده صاحبان سهام مربوط می شود  ( کاهش در دارایی ها یا افزایش در بدهی ها بجز برداشت صاحبان سهام)

6- آورده صاحبان سهام : عبارت از افزایش در حقوق صاحبان سهام ناشی از سرمایه گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه

7 – ستانده صاحبان سهام : عبارت از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی به صاحبان سرمایه و یا ایجاد بدهی در قبال انها به منظور کاهش حقوق مالکانه و توزیع سود

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است