اظهارنظر در خصوص معافیت های مالیاتی حقوق

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی در خصوص معافیت های مالیاتی حقوق منتشر شد.