مقایسه حد نصاب (اصلاحی) موضوع ماده ١٧۵ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

مقایسه حد نصاب (اصلاحی) موضوع ماده ١٧۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوبه مورخ ٩ /۵/ ١۴٠١ هیات وزیران به شرح جدول زیر می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است