مقررات ارزش افزوده صاحبان مشاغل کافی نت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

شرایط مشمولیت یا عدم مشمولیت مقررات ارزش افزوده نسبت به صاحبان مشاغل کافی نت اعلام شد.