مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

مهلت قانونی  ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال ۱۴۰۲ ،  یکشنبه ۱۵ مرداد  ۱۴۰۲ می باشد.ضمنا اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات ، کلیه اشخاص حقوقی و نیز اشخاص حقیقی گروه اول شغلی می باشند.

همچنین چنانچه نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان برای فصل موردنظر اقدام شده باشد، الزامی به ارسال فهرست معاملات ( از طرف فروشنده و هم خریدار ) نخواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است