موارد معاف از کسر حق بیمه براساس ضوابط تامین اجتماعی کدامند؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

براساس بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۹۹/۵/۱۵ موضوع  تلخيص بخشنامه هاي ١١ تامين اجتماعي در خصوص بازرسي از دفاترقانونی ، موارد معاف از کسر حق بیمه به شرح زیر احصاء شده اند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است