نحوه اجرای ماده ۴۷ بخشنامه ۱۱ تلخیص و تنقیح تامین اجتماعی اصلاح شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۲۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح بند ” ۵″ قسمت ” د ” فصل سوم بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ موضوع نحوه اجرای ماده ۴۷ بخشنامه ۱۱ تلخیص و تنقیح تامین اجتماعی منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است