نحوه اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

 نامه دادیار پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان منتشرشد.

بند ۴ نامه دادستانی :
 بطور کلی فاکتورهای خرید کالا غیر مشمول میباشد.
 فاکتورهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول میباشد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است