نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحسابهای سواپ کالا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

شنامه مورخ ۱۴۰۱۰۸/۱۵  سازمان امور مالیاتی درخصوص سواپ کالای داخلی منتشرشد.