نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحسابهای سواپ کالا

تاریخ انتشار : 1401/08/19

شنامه مورخ ۱۴۰۱۰۸/۱۵  سازمان امور مالیاتی درخصوص سواپ کالای داخلی منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است