نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی سنوات ۹۸ و پس از آن

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

اظهارنظر مورخ ١٠ /۴/ ١۴٠٣ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص رسیدگی به تراکنشهای بانکی سنوات ۹۸ و پس از آن و ارزش افزوده سنوات ۹۶ و ماقبل آن که تاکنون رسیدگی نشده یا رسیدگی گردیده و در مراحل دادرسی می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است