نحوه محاسبه مالیات با اعمال تخفیف تبصره ماده ١٣١ ق. م. م

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ضمنا نرخ ماده ۱۳۱ و تبصره آن مربوط به فصل مشاغل است و  اعداد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ حاصل یک سری محاسبات ریاضی (مربوط به کسر مبالغ مربوط به نرخ های پله های پایین تر ماده ۱۳۱ ق.م.م) است.
تهیه کننده: آقای فیروز صفایی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است