نکات مهم درخصوص اظهارنامه اصلاحي مالیات عملکرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۷/۷(نکات قابل توجه درخصوص اظهارنامه اصلاحي)

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحي موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالياتهاي مستقيم، که مقرر مي دارد:

” به مؤديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتيکه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارايه مدارک لازم ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد”

بنابراين به منظور وحدت رويه اجرائي مقرر مي گردد:

۱- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبني بر تسليم اظهارنامه اصلاحي از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به مدت يک ماه،هر گونه اظهارنامه تسليمي قبل از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلي تلقي و آخرين اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر که با رعايت مقررات تسليم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلي ملاک رسيدگي خواهد بود.

۲- چنانچه مؤدي پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در مهلت مقرر قانوني اقدام نموده باشد،در صورتي که مغايرت ارقام اظهارنامه اصلاحي مذکور در مقايسه با آخرين اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر،ناشي از نتيجه ثبت سند حسابداري اصلاحي يا رويداد مالي پس از تسليم اظهارنامه اصلي در دفاتر قانوني مؤدي نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحي موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است