نکته مهم در باره هیات حل اختلاف مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده مودی مالیاتی صادر شده باشد فاقد اعتبار قانونی است.
برابر بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مودی مالیاتی می‌تواند و حق دارد که همزمان با اعتراض به برگ تشخیص مالیات و همچنین اعتراض به رای هیات بدوی از بین افراد زیر یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماید:

یک نفر از صنایع و معادن ایران ( نماینده صنعت )
یک نفر از اتاق بازرگانی
یک نفر از اتاق تعاون ایران یا
یک نفر از جامعه حسابداران رسمی ایران یا
یک نفر از مجامع حرفه‌ای ویا تشکل های صنفی یا
یک نفر از شورای اسلامی شهر

اگر مودی نماینده خود را از بین یکی از افراد یادشده در بالا انتخاب کند ( ترجیحا نماینده صنعت ) هیئت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراض مالیات دهنده نسبت به برگ تشخیص مالیات و همچنین نسبت به رای هیات بدوی باید نماینده مودی را نیز دعوت کند و رسیدگی و صدور رای باید با حضور نماینده مودی مالیاتی انجام شود.

اگر رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور نماینده مودی مالیاتی انجام شده باشد رای صادره فاقد اعتبار قانونی است و از طریق دیوان عدالت اداری و یا اعتراض به مراجع تجدیدنظر مالیاتی ، قابل ابطال خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است