هزینه قابل قبول اجراء و نگهداری پروژه ها

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

هزینه‌های تمام شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و ‌طرح های  به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه‌های‌قابل‌قبول‌مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد،

لذا در مواردی که شرکت های طرف قرارداد مشارکت سازمان حسابرسی را برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  به عنوان  حسابرس  خود انتخاب ننموده اند ،هزینه‌های فوق الذکر  از نظر مالیاتی مورد قبول نخواهند بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است