وضعیت غیرمجازموقت شدن کارپوشه و غیرفعال شدن شناسه یکتا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

اطلاعیه شماره ۱۳ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان در خصوص وضعیت غیرمجاز موقت شدن کار پوشه و غیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی منتشرشد.