پاسخ به سوالات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

پاسخ به سوالات مربوط به دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است