پرداخت چه وجوهی از طرف کارفرما به عنوان مزد تلقی میشود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

 بر اساس رای هیات تجدید نظر اداره کار:
کلیه وجوه نقدی یا غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شوند جزء مزد محسوب می شوند.

در این پرونده کارفرما برای ترمیم بخشی از حقوق، مبلغ متغیری را به صورت هر ۴ ماه یکبار به کارکنان پرداخت می نمود.

از آن‌جایی که این مزایا، حسب ماهیت شغل و به تبع شغل بوده و به طور ثابت پرداخت شده، لذا جزء مزد محسوب، و قطع نمودن یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نیست.

درصورتی که کارفرمایان قصد دارند پاداش را به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر پرداخت نمایند، می بایستی پاداش مذکور را مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر کار تعیین شده، پرداخت نمایند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است