پرسش و پاسخ شماره ۱۲۷ کمیته فنی سازمان حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

پاسخ به پرسش های فنی سازمان حسابرسی پرسش شماره ۱۲۷  مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ منتشرشد.
در هنگام تبدیل سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار از فرعی به وابسته و مشارکت خاص یا از وابسته و مشارکت خاص به دارایی مالی،منافع باقیمانده تنها در صورت های مالی تلفیقی و مجموعه باید به ارزش منصفانه ثبت شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است