پرسش و پاسخ شماره ۱۲۹ کمیته فنی سازمان حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تعریف شرکتهای پذیرفته شده در بورس طبق بند ۵ استاندارد حسابرسی منتشرشد.