پرسش و پاسخ شماره ۱۳۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

نحوه بکارگیری بند ٢٩ب استاندارد حسابداری ١۶ در خصوص تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به ساخت یا تحصیل دارایی‌ها» تشریح شد.
به حساب دارایی منظور نمودن مخارج تامین مالی بدهیهای ارزی پس از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است