پرسش پاسخ قانون کار درخصوص مزد ۳ روز اول مرخصی استعلاجی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

آیا کارفرمایان موظف به پرداخت مزد ۳ روز اول مرخصی استعلاجی کارگران می باشند؟
کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت مزد کارگران در ایام بیماری از جمله ۳ روز اول استعلاجی که کارگر در بیمارستان بستری نمی شود پیدا نمی کند مگر در مواردی که کارفرمایان از قبل برای پرداخت مزد۳ روز اول بیماری که از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی گردد اقدام کرده و پرداخت ها استمرار یافته باشد که در این صورت  رویه مورد عمل در کارگاه معتبر خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است